www.paduwashopping.be © 2008 

Paduwa, un quartier qui bouge ! 

 

Paduwa, een wijk waar pit in zit !

 

 

Bio Company

 

Avenue Cicéron, 31

1140 Evere 

Tél. 02 726 82 00